Προστασία Φύσης - AKOKD

Go to content

Main menu:

Προστασία Φύσης

Χρήσιμα > Νομοθεσία
 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ • Νόμος 3937 (Φ.Ε.Κ. 60/Α/31-3-2011) "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις" (pdf)


 • Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος - εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ (pdf)


 • Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας (Φ.Ε.Κ. 285/Β/2013) (pdf)


 • Προστασία του Περιβάλλοντος N. 1650/1986 (pdf)


 • Αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 (Φ.Ε.Κ. 1495/Β/06-09-2010) "Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, , του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ." (pdf)


 • Π.Δ. 67/81 (Φ.Ε.Κ. 23/Α/30-01-1981) "Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και της  άγριας πανίδας και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της έρευνας  αυτών" (82 ασπόνδυλα και 130 σπονδυλωτά προστατευόμενα είδη (pdf)


 • Κ.Υ.Α. με αριθμ. πρωτ. 125188/246/22-1-2013 (ΦΕΚ/285/Β’/13-2-2013) "Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας" (pdf)


 
 
 
 
 
 • Σύμβαση Βέρνης "Διεθνής Σύμβαση για τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής και του Φυσικού Περιβάλλοντος της Ευρώπης", (560 σπονδυλωτά και 25 ασπόνδυλα προστατευόμενα και αυστηρώς  προστατευόμενα) (Φ.Ε.Κ. 32/Α/14-3-1983) (pdf)


 • Σύμβαση της Βόννης, "Διεθνής Σύμβαση για τη Διατήρηση των Αποδημητικών Πτηνών της Άγριας Πανίδας" (Φ.Ε.Κ. 106/Α΄ /26-05-1999) (pdf)


 • Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (2-4-1979) "Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών" (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18-12-1985) (pdf)


 • Οδηγία 3626/82/ΕΟΚ (03-12-1982) για την εφαρμογή στην Κοινότητα της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Αγρίων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (Φ.Ε.Κ. 112/Β/01-03-1985) (pdf)


 • Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (21-5-1992) "Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και  της άγριας πανίδας και χλωρίδας" (138 σπονδυλωτά πλην πτηνών και 32 ασπόνδυλα  κοινοτικού ενδιαφέροντος), (4 θηλαστικά, 120 πουλιά και όλα τα μικρότερα από 17 εκ.  πτηνά, ορίζονται ως ωφέλιμα, μη θηρεύσιμα είδη) (html)


 • Οδηγία 2009/147/ΕΚ (30-11-2009) "Περί της Διατηρήσεως των Άγριων Πτηνών" (pdf)


 • Oδηγία 2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (pdf)


 
 
Back to content | Back to main menu